Upload full papers for the 2019 International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies

Please upload your full paper (both word and PDF files) through this system by September 30, 2019! Also, please include your abstract, name, and affiliation in the first page of your paper. Remember to click on "送出" (send) once you complete the form. Thank you and see you soon in Tainan!

Please be aware that the maximum size for uploading each paper is 2M! 

Xin vui lòng nộp bài toàn văn (bao gồm file word & PDF) qua hệ thống này trước 30/9/2019. Ngoài ra, xin vui lòng đính kèm bản tóm tắt, họ tên, và cơ quan công tác tại trang đầu tiên của bài viết. Nếu cần đóng góp ý kiến cho BTC, xin vui lòng ghi tại mục Remarks (ghi chú). Ghi nhớ rằng hãy nhấn nút "送出" (gửi) khi bạn hoàn thành form này. Cám ơn và hẹn gặp lại tại Đài Nam. 

Mỗi File tải lên phải có dung lượng dưới 2MB.

a.k.a.Last name. Vd:Tưởng
Ví dụ: Vi Văn
Please use the email you submitted abstract for conference. Dùng email đã đăng ký tham gia hội thảo.
Please reconfirm the title of your paper! Hãy viết lại tiêu đề của bài viết!